Kategorie

Strona główna » Reklamacje

Reklamacje

§ 7 REKLAMACJE
7.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Sprzedającego. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do firmy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.
7.2 W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Sprzedający zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
7.3 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa u Sprzedającego czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.
§ 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi winy. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.
8.2 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru. W przypadku wykonywania usługi transportu przez podmiot świadczący usługi transportowe ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów ponosi zlecający transport (odpowiednio Zamawiający lub Sprzedający).
8.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
8.4 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedający zataił podstępnie wadę przedmiotu zamówienia.
8.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu