Kategorie

Strona główna » Regulamin

Regulamin

Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą TOP DESIGN z siedzibą w Białymstoku, zwaną dalej Sprzedającym, a kontrahentami zwanymi dalej Zamawiającymi, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy.
 
§ 1 WARUNKI WSTĘPNE
1.2 Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez TOP DESIGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
1.3 Warunki Zamawiającego wskazane w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez TOP DESIGN w formie pisemnej na zasadach określonych poniżej.
 
§ 2 CENY
2.1 Wyrażone w Internetowym Katalogu Gadżetów Reklamowych ceny poszczególnych towarów nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% który to podatek należy do tych cen doliczyć.
2.2 Ceny wskazane w Internetowym Katalogu Gadżetów Reklamowych nie obejmują również kosztów przesyłki i specjalnego opakowania jeżeli takie jest wymagane.
2.3 Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w Katalogu Gadżetów Reklamowych.
2.4 Ceny podane w Katalogu Gadżetów Reklamowych są na bieżąco aktualizowane, lecz ostatecznie muszą być potwierdzone przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 
§ 3 ZAMÓWIENIA
3.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (e-mailem) i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez TOP DESIGN. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest podać numer NIP-u, dokładny adres, numer telefonu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego. Podpisanie formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
3.2 Sprzedający potwierdza pisemnie zamówienie (e-mailem) w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia lub informuje w tym samym terminie Kupującego o braku możliwości wykonania zamówienia.
3.3 Potwierdzone zamówienie nie może być anulowane.
3.4 Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do TOP DESIGN, sprzedający zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.  
 
§ 4 PŁATNOŚCI
4.1. Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą lub gotówką przy odbiorze. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń pomiędzy TOP DESIGN a Zamawiającym.
4.2. Nowi klienci zobowiązani są do płatności przedpłatowej za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności (§4 p.3).
4.3. Przy czwartym zamówieniu i dotychczasowych zakupach o łącznej wartości większej niż 5000 zł netto w ostatnich 12 miesiącach, Kupujący może ubiegać się o standardowy termin płatności - 7 dni, przelew na konto Sprzedającego.
4.4. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez TOP DESIGN w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia
4.5. W przypadku opóźnień w płatnościach TOP DESIGN zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. 
4.6. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Sprzedającego, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

§ 5 TOWAR I ZDOBIENIE
5.1 Sprzedający dokłada wszelkich starań aby wszelkie opisy i specyfikacje były prawidłowe, jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Kupującego.
5.2. Ze względu na specyfikę procesu produkcji Sprzedający ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Sprzedający ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej.
5.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za okresowe braki towaru u dostawców.
5.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w Internetowym Katalogu Gadżetów Reklamowych a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
5.5. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr z podaniem kolorów według wzornika PANTONE. Tekst należy zamienić na krzywe. W przypadku grawerowania laserem akceptowane są pliki z grafiką czarno-białą. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.
5.6. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
5.7. W razie nieodebrania towaru w terminie firma TOP DESIGN od czwartego dnia obciąży Klienta opłatą magazynową w wysokości 0,50 zł netto/kg nie mniej niż 60 PLN + VAT za każdy dzień przechowywania nieodebranego towaru. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu firmy TOP DESIGN nie zwalnia Klienta z opłaty magazynowej. 
 
§ 6 TRANSPORT
6.1 Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.
6.2 Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. (Sprzedający nie pokrywa opłat dodatkowych wg cennika spedytora - zastrzeżenia godziny dostawy, dostawy ekspresowej, dostawy w dni wolne itp.)
 
§ 7 REKLAMACJE
7.1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować TOP DESIGN w możliwie najszybszym terminie. 
7.2. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.
7.3. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji. 
7.4. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Sprzedającego. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do firmy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.
7.5. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Sprzedający zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
7.6. Towary oznakowane przez Zamawiającego nie podlegają reklamacji w zakresie wad widocznych.
7.7. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa u Sprzedającego czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.

§ 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi winy. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.
8.2 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru. W przypadku wykonywania usługi transportu przez podmiot świadczący usługi transportowe ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów ponosi zlecający transport (odpowiednio Zamawiający lub Sprzedający).
8.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
8.4 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedający zataił podstępnie wadę przedmiotu zamówienia.
8.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.
 
§ 9 PRAWA AUTORSKIE
9.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedającego produktów w materiałach reklamowych, stronie www Sprzedającego, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Sprzedającego co do jakości druku lub haftu. Sprzedający ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
9.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
 
§ 10 POZOSTAŁE WARUNKI
10.1. Wszelkie spory związane z działalnością będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w formie negocjacji. W razie niedojścia Stron do porozumienia wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby TOP DESIGN. 
10.2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.3. Składając zamówienie u Sprzedającego Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu